Upravujú sa podmienky pre odpočty daňovej straty

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 595/2003
[29.04.2019]

Zákon o dani z príjmov


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza atraktívnejšie podmienky pre odpočet daňovej straty.
Dochádza k zrušeniu rovnomernosti odpočtu daňovej straty a k predlženiu lehoty na jej odpočet. Podľa novely bude možné daňovú stratu odpočítať počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje za zdaňovacím obdobím, v ktorom bola táto daňová strata vyčíslená.
U mikrodaňovníka nie je obmedzená výška umorovanej daňovej straty, t.j. takýto daňovník si môže uplatniť daňovú stratu do výšky vyčísleného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom si chce jej odpočet uplatniť. Ostatní daňovníci si môžu uplatniť daňovú stratu do výšky 50 % vyčísleného základu dane, od ktorého je možné odpočet daňovej straty uskutočniť.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu