Menia sa podmienky v zariadeniach spoločného stravovania - teplomery aj sociálne zariadenia

Schválené od 01.05.2019 - Číslo zákona: 533/2007
[25.04.2019]

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania


Ministerstvo zdravotníctva prijalo novelu vyhlášky upravujúcu podmienky v zariadeniach spoločného stravovania.
Novela prináša tieto zmeny:
  1. Bola zrušená povinnosť zaistiť kabíny na osobnú hygienu žien v zariadeniach s viac ako 50 ženami.
  2. Ak ide o prevádzku verejného stravovania s počtom miest na sedenie najviac 20, môže byť jeden záchod pre stravníkov spoločný pre mužov a ženy.
  3. Pribudla povinnosť monitorovať teplotu v chladničke a mrazničke kalibrovaným meradlom. Doteraz takáto povinnosť platila len pre sklady. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu