Nenávratný finančný príspevok na závadzanie "smart" systémov pre podnikateľov mimo BA kraja

Schválené od 23.04.2019
[23.04.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle


Podnikatelia môžu získať nenávratný príspevok na nákup dlhodobého majetku (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) za účelom inovácií produktov/procesov pomocou inteligentých riešení (IR) (robotika, digitalizácia, automatizácia,..).
Cieľ výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie IR na existujúce technológie a obstaranie nových technológií pre implementáciu IR a vytvorenie inteligentne riadených autonómnych systémov.

Kto môže žiadať o príspevok?

Mikro, malý, stredný a veľký podnik.

Podmienky poskytnutia príspevku

  • v čase predkladania žiadosti musí podnik existovať min. 36 mesiacov
  • v predmete podnikania je zapísaná činnosť v súlade so zameraním projektu
  • projekt musí byť realizovaný mimo BSK (rozhoduje miesto realizácie projektu, nie sídlo)

Výška príspevku

  • 25% - 50% z investície
O príspevok žiadate Ministerstvo hospodárstva SR do vyčerpania finančných zdrojov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu