Zmeny v dotáciách na vedu a výskum v zdravotníctve

Pripravované od 30.09.2019 - Číslo zákona: 525/2010
[15.04.2019]

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva. SR.
Cieľom novely je zvýšenie efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti a kvality v hodnotiacom procese žiadostí o poskytnutie dotácie na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva. Novela zavádza tieto zmeny:
  1. Zapojenie nezávislej právnickej osoby vybranej ministerstvom do hodnotiaceho procesu. Táto osoba bude poskytovať odborné posudky, nakoľko ministerstvo nedisponuje dostatočným počtom hodnotiteľov v špecializovaných odboroch.
  2. Upravenie výšky financovania projektu  zo štátneho rozpočtu. Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu najviac do výšky 80 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 20 % z iných zdrojov. 
  3. Vypustenie podmienky vykonávania výskumno-vývojovej činnosti po dobu najmenej troch rokov. 
  4. Upravenie účelnosti poskytovania dotácií na podporu protidrogových aktivít = väčšia priorita v protidrogovej oblasti. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu