Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s výskytom karcinogénov a mutagénov

Schválené od 30.04.2019 - Číslo zákona: 356/2006
[29.04.2019]

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci


Vláda schválila novelu nariadenia vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, ktorá:
  1. sprísňuje maximálne hodnoty vystavenia vybraným karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (doplňujú sa nové hodnoty u brómetylénu, 1,2-epoxypropánu, ohňovzdorného keramického vlákn a upravujú sa hodnoty u zaradených látok);
  2. rozširuje zoznam karcinogénov a mutagénov, u ktorých sú tieto hodnoty stanovené (respirabilný prach kryštalického oxidu kremičitého);
  3. stanovuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní karcinogénom alebo mutagénom, zabezpečením lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci aj po ukončení ich expozície a informovať o tom zamestnancov.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu