Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.12.2019 - Novinka 19.08.2019

Nová úprava kompetencií a postupov kontrolných orgánov pri ochrane spotrebiteľa a zmena výšky pokút

Zákon o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa

Pripravované od 31.12.2019 19.08.2019

Nový vzor daňového priznania k DPH

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 14.08.2019

Štát zvyšuje podporu pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Pripravované od 31.12.2019 14.08.2019

Vyhláška upravuje výšku podpory pre podnikateľov na obstaranie ubytovacích domov a nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Pripravované od 31.10.2019 14.08.2019

Nové vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Pripravované od 31.08.2019 14.08.2019

Posúva sa prechodné obdobie pre povinné získanie kvalifikácie v obore sociálnej práce

Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Pripravované od 09.01.2020 12.08.2019

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Pripravované od 09.01.2020 12.08.2019

Osoby poskytujúce služby s virtuálnymi aktívami budú potrebovať špeciálnu živnosť

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 09.01.2020 12.08.2019

Nové opatrenie proti praniu špinavých peňazí

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 30.09.2019 05.08.2019

K medzinárodným prihláškam ochranných známok bude možné prikladať aj zoznamy v anglickom jazyku

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu