Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 30.07.2020 - Už o 24 dní 30.06.2020

Mzdové podmienky pracovníkov vysielaných na Slovensko budú zrovnoprávnené

Zákonník práce

Pripravované od 30.06.2020 - Novinka 25.06.2020

Zrušenie povinnosti podnikateľov vypracovať reklamačný poriadok a ďalšie zmeny v reklamáciách

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Pripravované od 30.06.2020 25.06.2020

Zrušuje sa povinnosť vyobrazovať pokladničný doklad na predajnom mieste

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Pripravované od 30.06.2020 25.06.2020

Nové pravidlá pre prevádzkarne a prevádzkové poriadky

Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pripravované od 30.06.2020 25.06.2020

Povinnosť ustanoviť zástupcu pre bezpečnosť v práci bude stanovená až od 10 zamestnancov

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Pripravované od 30.06.2020 25.06.2020

Ruší sa pokuta za neoznámenie voľného pracovného miesta

Zákon o službách zamestnanosti

Pripravované od 31.12.2020 25.06.2020

Znižuje sa počet povinností zamestnávateľa a SZČO vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Zákon o sociálnom poistení


Pripravované od 30.06.2020 24.06.2020

Ruší sa povinnosť posielať výtlačky propagačných materiálov stanoveným inštitúciám na archiváciu

Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu