Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.12.2021 26.02.2021

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov aj SZČO poskytovaná v čase skrátenej práce (kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Pripravované od 25.02.2021 - Novinka 26.02.2021

Upúšťa sa od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty pre daňové subjekty

Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Pripravované od 25.02.2021 26.02.2021

Odloženie splatnosti poistného na sociálne poistenie za február 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Pripravované od 31.03.2021 19.02.2021

Vyňatie subjektov v oblasti výskumu a vývoja zo špeciálnych podmienok vo verejnom obstarávaní

Poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392)

Pripravované od 30.11.2021 19.02.2021

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o elektronických komunikáciách

Schválené od 14.02.2021 18.02.2021

Inšpektorát práce aktualizoval usmernenie pre BOZP pri výkone práce zamestnancov na home office

Úprava pravidiel BOZP pri homeoffice

Pripravované od 31.12.2021 16.02.2021

Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené od 11.02.2021 12.02.2021

Zavádza sa nulová sadzba DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Pripravované od 30.04.2021 10.02.2021

Stanovujú sa podmienky programu zhovievavosti pri kartelových dohodách

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

Schválené od 11.02.2021 10.02.2021

Upúšťa sa od uloženia pokuty za neskoršie podanie priznania k miestnym daniam

Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu