Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 27.09.2020 - Novinka 28.09.2020

Podpora pre podnikateľov na projekty výskumu a vývoja

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2020

Schválené od 31.10.2020 25.09.2020

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Pripravované od 14.11.2020 25.09.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou biologickým faktorom nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Schválené od 31.10.2020 25.09.2020

Osoby poskytujúce služby s virtuálnymi aktívami budú potrebovať špeciálnu živnosť

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 31.10.2020 25.09.2020

Nové opatrenie proti praniu špinavých peňazí

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Pripravované od 14.11.2020 25.09.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Pripravované od 28.02.2021 25.09.2020

Predlžuje sa lehota pre vznik spoluzodpovednosti objednávateľa za nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 28.02.2021 23.09.2020

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Pripravované od 28.02.2021 23.09.2020

Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Zákonník práce

Pripravované od 31.12.2021 23.09.2020

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu